Metod för platsbeskrivning

Artdot sätter konsten på kartan. Med stöd av Leader Höga Kusten har Artdot tagit fram en metod som alla konstfrämjande aktörer och konstnärer kan använda sig utav. Metoden är öppen för alla att använda.

För att skapa en så bra platsbeskrivning som möjligt kan du använda dig utav denna metod – en slags checklista för god och utförlig platsbeskrivning.

Vi rekommenderar att du tar detta i 6 STEG – även om du givetvis kan hoppa och ta vissa delar i annan ordning.

SKISSA

 • Arbetsnamn på platsen – detta kan ändras över tid fram till att du slutligen publicerar din plats
 • Geografisk adress, koordinater – var noga med korrekt adress och korrekta koordinater
 • Markägare – vilka markägare behöver du eventuellt kontakta, ta reda på vilka de är. Läs mer om Markägares rätt, Allemansrätten, Yttrande- och Tryckfrihet samt Arrangemangsansvar här.
 • Sköts denna plats av någon aktör – vilka aktörer finns på och kring platsen idag, lista dem
 • Konsten – vilken konst vill du lyfta fram med din platsbeskrivning, vilka konstnärer och konstverk
 • Huvudsakligt information om platsen – skissa innehållet för platsbeskrivningen, vad vill du få med på ett ungefär
 • Målgrupp – vem besöker platsen idag, vem vill ni/du locka – vem riktar sig platsbeskrivningar som eventuellt redan finns till, vem/vilka vill du nå med din platsbeskrivning
 • Vad finns idag på platsen? – Vad sker där idag, besökare, synlighet, tillgänglighet

BESÖK PLATSEN

 • Ta egna foton för det vidare arbetet med platsen – ta så bra foton som möjligt eftersom du kan tänkas vilja använda dem i din vidare publicering
 • Tillgänglighet, resa, parkering, stigar, annat – Notera hur tillgängligheten är, ta reda på resvägar, parkeringsmöjligheter, stigar, befintliga skyltar mm.Läs mer här om Markägares rätt, Allemansrätten, Yttrande- och Tryckfrihet, Arrangemangsansvar för att få bättre kunskap om att leda besökare till en plats i naturen.
 • Hur bör platsen upplevas (t.ex. dagsvandring, båtbesök, övernattning, kortare stopp med bilen, osv)
 • Iaktagelser på plats (detta kan påverka er uppfattning och vidare arbete med platsen) – stanna gärna på platsen ett bra tag för att uppleva skiftningar i väder och natur.

Ta mycket bilder när du besöker platsen – det gör att du kan lägga bilder i din platsbeskrivning där du själv har upphovsrätten till fotona. Det underlättar ditt arbete stort när du ska publicera din platsbeskrivning!

ARBETA IGENOM

KONSTEN

 • Vilken konst finns eller associeras till platsen idag? – leta reda på foton eller ta egna, samt notera konstverkens namn, konstärernas namn och årtal för genomförande. Arbeta vidare med sämre upplösta bilder tills du vet exakt vilka bilder du vill ha.
 • Konstnärsporträtt för konst kopplade till platsen – om någon konstnär utmärker sig särskilt kan det vara mycket uppskattat att kunna läsa mer om Konstnären eller Konstnärerna. Du kan även länka till bra infomrationssidor.
 • Upphovsrätt för material i platsbeskrivningen – ta reda på vilka rättigheter du har för bilder och material du vill ha med. Läs mer här om upphovsrätt och tillstånd. Vi rekommenderar dig att lägga tid på detta – både för att konstärer ska få ersättning och för att det bra bilder och material höjer attraktionen för platsen – och därmed konsten!
 • Vad bör/kommer att finnas framöver på platsen? Se detta som en stegvis förstärkning av platsen, platsen kan ändå beskrivas.

PLATSEN

 • Geografiska beskrivningen – ju bättre du beskriver platsen geografiskt desto mer vet besökaren vad den kan förvänta sig
  • Vilken typ av natur är detta?
  • Vilka naturupplevelser innebär detta?
  • Hur lämpar sig ett besök under olika tider av året? Kan platsen alltid nås?
  • Vilka markägare behöver kontaktas och avtalas med? Hur ska en sådan överenskommelse se ut?
  • Hur kan besökare ta sig till platsen, finns det allmän parkering? Kan besökare ta sig ditt med kollektivtrafik? Behövs parkeringsanvisningar, skyltar?
  • Prata med markägare och diskutera tillgänglighet, parkeringsmöjligeter osv. – Läs mer här om Markägares rätt, Allemansrätten, Yttrande- och Tryckfrihet, Arrangemangsansvar innan du pratar med markägare för att vara så påläst och konstruktiv som möjligt. Om möjligt besök gärna platsen igen och visa förslag för markägaren på vad du skulle behöva (skyltar, röja, skottning osv.)
 • Historiska perspektivet
  • Vilka historiska referenser finns för platsen och konsten på platsen?
  • Har historiska händelser influerat den konst som associeras till platsen?

BESÖKAREN

 • Beskriv målgruppen/målgrupperna som bör vara intresserad av platsen och varför
 • Hur kan platsens attraktion höjas? Vad gör denna plats attraktiv att besöka eller läsa mer om

DIGITALA BILDER, LJUD, FILMER OCH DOKUMENT

 • Samla och lagra högkvalitativa foton
  • Foton av platsen
  • Foton på Konsten eller andra digitala filer (film, ljud, VR/AR)
  • Konsnärsporträtt eller bilder av konstnärer
 • Egenproducerat material – kan du själv skapa något material? Tex. en film från platsen, en personlig hälsning och introduktion, ett citat från någon besökare
 • Skriv ner och lagra de upphovsrättsliga överenskommelser du har per fil, även om de är fria att använda – Läs mer här om upphovsrätt och tillstånd. Vi rekommenderar dig att noga spara och lagra alla överenskommelser.
 • Skriv ner Bildtexter, beskrivningar till varje fil – inför publicering

KATEGORISERA

 • Kategorisera den konst du vill framhäva – detta används av sökmotorer eller filtreringsfunktioner i kartor
  • Naturmotiv / Konstnärligt avbildad naturplats
  • Konst associerad till en plats historia
  • Offentlig konst / Offentlig gestaltning (ett konstverk skapat och genomfört (byggt) till en beställare, vanligtvis ett platsspecifikt verk som utgör en del av en byggnad, i mark eller i en landskapsutformning.)
  • Konst i naturen – Landart, performance
  • Konst inomhus – t.ex. galleri, ateljé, butik
  • Digital konst – film, ljud, VR/AR
  • Annan kategori

PUBLICERA

 • Fundera och bestäm målsättning för var du önskar att denna plats publiceras, dvs. görs synlig för allmänheten och potentiella besökare
 • Kontakta de kanaler/kartor du vill ska publicera din plats och kom överens om hur ni går tillväga och vad som krävs – ju bättre underlag du har desto enklare och bättre blir publiceringen
 • Utifrån allt underlag du arbetat igenom förbered texter och material som ska publiceras – använd dig gärna av Artdot formulär för platsbeskrivningar för att sammanfatta din platsbeskrivning inför publicering.
 • Överlämna/Ladda upp allt material till den tjänst/kanal/karta som ska publicera ditt innehåll.
 • Verifiera att platsen publicerats som du tänkt dig – kontakta kartjtänsten/kanalen om du ser något som inte stämmer – tänk på att besökare kan vara på väg för att se och uppleva konsten!

DIN ARTDOT ÄR NU KLAR!


Markägares rätt, Allemansrätten, Yttrande- och Tryckfriheten samt Arrangemangsansvar

Det finns några aspekter som är viktiga att känna till: Markägarens rätt, Allemansrätten , Yttrande- och Tryckfriheten samt Arrangörsansvar.

Markägarens rätt innebär att hen kan begränsa besökare på sin mark (t.ex.sätta upp bommar på privata vägar, stängsel på privat mark där ingen annan har rätten att passera).

Allemansrätten ger oss alla rätten att vistas i naturen i de fall vi inte behöver ta oss igenom en angränsning, t.ex. ett stängsel, en bilbom om vi kommer med bil, osv. Däremot har vi skyldigheter att inte förstöra natur, störa djurliv eller på något vis orsaka skada på markägarens mark.

Yttrande- och Tryckfriheten ger oss rätt och stor frihet att beskriva besöksintressanta platser, berätta om dem, visa bilder på den i guideböcker, kartor, appar, hemsidor och sociala medier mm och vad som finns att göra där utan att det för den skull bör betraktas som ett arrangemang

Arrangörsansvaret innebär utökat ansvar i de fall någon person eller aktör arrangerar ett evenemang (med inbjudan, angiven tid och plats), alltifrån familjesammankomst till större arrangemang. Om du/ni ska arrangera evenemang kopplat till en plats bör ni kolla upp detta närmare. Det finns bra beskrivning hos Naturvårdsverket för detta. Däremot får du/ni beskriva en besöksintressant plats.

För att beskriva en plats och hur man tar sig dit, parkerar, orienterar sig gör så här!

Parkering

1 – Finns det någon lämplig befintlig parkeringsplats – hänvisa till den

2 – Om det idag inte finns någon lämplig parkeringsplats – besök platsen och kontrollera om det finns någon/några allmänna lämpliga parkeringsmöjligheter, till exempel längs en väg där parkering är tillåten.

3 – Om det inte finns någon lämplig parkering – kontakta markägaren eller vägföreningen och resonera med hen/dem. Uppskatta hur stort antal besökare du/ni tror att det kommer att komma. Föreslå en plats på markägarens mark och erbjud dig att göra ett förslag på pakeringslösning. Det är då viktigt att föreslå vad som behöver utföras på platsen i ett första skede, samt vilket typ av underhåll som krävs. Kom överens om vem som ansvarar för vad – vem ansvarar för ev. röjning, gräsklippning, kontrollera P-platsskylten, ev. snöröjning. Kom också överens om markägaren förväntar sig ersättning för pakeringen och hur den ska regleras.

I vissa fall kan besökare ombedas Swisha markägaren en låg summa vid parkering. I dessa fall krävs en bra vädertålig skylt vid parkeringen – skriv orsak till avgiften, swishnummer och kostnad. Se exempel nedan. Spara konversationen eller skriv ner överenskommelsen och dela med markägaren (t.ex. via email).

4 – Om markägare eller vägföreningen ej ger tillstånd att parkera på lämplig plats i anslutning till platsen informera noga om detta i platsbeskrivningen och föreslå alternativa sätt att ta sig till platsen, t.ex. bli avsläppta, ta buss, ta en längre promenad osv.

Berätta utförligt i din/er platsbeskrivning var besökare kan parkera och hur det fungerar med eventuell parkeringsavgift. Detta stärker er platsbeskrivning och sätter mer fokus på konsten väl på plats.

Att ta sig till platsen och orientera sig i området

Om det finns en lämplig etablerad vandringsled – hänvisa till den och berätta var besökaren ska ansluta till den, hur skyltarna ser ut och vad de ska följa för anvisningar för att hitta rätt. Lägg gärna med en karta eller länka till en redan befintlig.

Om det finns stigar eller andra mindre vägar – berätta utförligt (gärna med karta) hur besökaren ska orientera sig rätt. Om du önskar sätta upp skyltar kontakta Markägaren och förklara varför och vad du vill göra, samt kom överens om utformning, hur skyltarna ska sättas upp och hur de ska underhållas – samt vem som har ansvaret – spara konversationen eller skriv ner överenskommelsen och dela med markägaren (t.ex. via email).

Om du inte vet vem som är Markägare kan du använda dig utav Lantmäteriets karttjänster för att hitta fastighetsägare. www.lantmateriet.se

Berätta gärna vad besökare ska tänka på när de besöker platsen, om det är något de ska vara försiktiga med eller förhålla sig till på.

Upphovsrätt och tillstånd

Fler bilder gör konsten mer synlig och stärker platsen i konstnärlig bemärkelse – besökare kan uppleva konsten utan att vara på plats, besökare vet vad de kan förvänta sig att se, läsa mer både innan och efter besök. Det finns dock upphovsrättsliga regler att förhålla sig till. Upphovsrätten finns inskriven i Sveriges grundlag. Upphovsrätten till ett konstverk uppkommer hos den som skapat konstverken, den går varken att skänka bort eller sälja. Detta gäller oavsett om konstärens skapat verket på beställning eller inom en anställning. Upphovsrätten innebär kort att upphovsmannen har rätten att förfoga över verkets första offentliggörande, exemplarframställning och bearbetning av verket, samt verkets tillgängliggörande för allmänheten. – Den sista delen är alltså av stor vikt i din platsbeskrivning och val av bilder.

För att kunna tillgängliggöra/visa bilder av eller återge konstverk behöver man i de allra flesta fall tillsammans med upphovsrättsägaren avtala om tillstånd och ersättning.

 • Permanenta konstverk utomhus är fria att ha bilder på i platsbeskrivningen. Detta gäller inte tillfälliga utställningar och installationer av konst på en plats utomhus. Verket ska vara av permanent karaktär. 
 • Offentlig konst – dvs konst som finns placerad för allmän beskådan på landets gator, torg, i naturen eller i offentliga byggnader – här gäller fortfarande upphovsrätten, konstnärens tillstånd behövs för att du ska få återge/avbilda konstverket i din platsbeskrivning. Du får dock lägga upp ett foto på t.ex. dig som besöker platsen där man kan se konsten i förgrunden (det gäller oavsett om det är offentlig konst eller inte).
 • Fotografier eller avbildningar av konstverk där konstnären varit död i mer än 70 år – här har upphovsrätten löpt ut och det är fritt att avbilda konstverken av hen. T.ex. Helmer Osslund dog 1938 vilket betyder att det är mer än 70 år sedan hans död – det innebär att fotografier av samtliga av Helmer Osslunds konstverk får publiceras fritt.
 • Fotografier eller avbildningar av konstverk som finns inomhus eller utomhus i tillfälliga utställningar eller installationer ska med fördel användas – det stärker beskrivningen av platsen – men här behöver du eller den aktör som tar ansvar för platsbeskrivning ta reda på vem som är upphovsrättsägare (oftast konstnären), kontakta hen och be om tillåtelse, samt fråga vilken ersättning hen önskar. Om konstnären inte lever längre men inte varit död i över 70 år behöver du få kontakt med hens efterlevande.
 • Digital konst associerad med en plats – här gäller samma rätt som för fysiska konstverk – det allra enklaste är dock att du/ni använder er utav konstnärens egna tjänst eller digitala produkt om den redan finns publicerad, t.ex. länk till den plats där den finns. I de fall ni själva ska ha den digitala konsten i er regi prata med konstnären om tillstånd och eventuell ersättning. Exempel på digital konst kan vara en film sparad på fil, en gif, rörlig media, ljudkonst sparad på fil. Spara alltid konversationen.
 • Bildbanker, digitala museum – om du vill använda dig utav bilder som finns på nätbaserade bildbanker eller digitala arkiv av konstverk, läs noga igenom beskrivningen av verket. Ofta står det hur upphovsrätten och tillståndet regleras. T.ex. krävs tillstånd och det regleras av BUS, alternativt finns en publik licens från Creative Commons som tydligt klargör vad allmänheten får göra med bilden. I dessa allmänna licenser får allmänheten ofta använda bilderna i vilken media som helst, men ej för kommersiellt bruk. En platsbeskrivning i syfte att lyfta Konsten på en plats är inte ett kommersiellt bruk. Skulle du däremot sälja kopior av dessa bilder anses det alltså vara kommersiellt bruk.

Tillstånd och reglering av ersättning – Gör så här!

1 – Kontakta konstnären eller hens efterlevande och förklara var och varför du vill ta med en bild. Fråga om tillåtelse och om hen önskar ersättning.

2 – Om konstnären ger tillstånd och önskar ersättning, fråga om hen är med i BUS eller någon organisation (t.ex. Konstnärernas riksförbund) och om hen vill ha ersättning reglerad via BUS. Om hen inte vill gå genom BUS fråga om hur ersättningen ska regleras och kom överens om ett upplägg som fungerar. Försök sätta en fast engångskostnad – spara alltid konversationen.

3 – Om konstnären ger tillstånd och inte önskar någon ersättning (oavsett om hen är medlem i BUS eller inte) – spara alltid konversationen och fortsätt med publicering.

4 – Om konstnären ej ger tillstånd att publicera bild på konstverket får du inte ha med en bild. Däremot får du skriva om konstverket eller länka till information om konstverket som finns att beskåda, eller på något vis uppleva på plats (det kan vara en utsikt som påminner om ett konstverk av en viss konstnär – där kan du i detta fall inte lägga upp ett foto på konstverket men du får berätta att det finns ett konstverk och länka till mer information om konstverket och konstnären – det stärker din plats i konstnärlig bemärkelse!

5 – Om du ej kan få tag på konstnären men försökt har du inte rätt att använda konstverket. Om konstnären avlidit (men inte över 70 år sedan) är det hens arvingar som har upphovsrätten – kontakta dem och misslyckas du har du inte rätt att använda konstverket.

Upphovsrätt för konstnärer anslutna till BUS

Ofta är konstnärer anslutna till föreningar eller organisationer som i sin tur är anslutna till BUS – Bildupphovsrätt. Ofta är konstnärer anslutna till BUS utan mellanhand. Konstnärer som på något sätt är anslutna till BUS kan få sin ersättning reglerad via BUS och du/ni som får tillstånd får en faktura.

Upphovsrätt för konstnärer ej anslutna till BUS

I de fall konstnären ej är ansluten till BUS kommer ni själv överens om en skälig ersättning, ofta tycker konstnären inte att någon ekonomisk ersättning behövs.

Exempel på hantering av tillstånd och licenser kring upphovsrätt från Digitalt Museum, där en del framför allt äldre foton av konstverk finns.

Ovan foto av verket ”Höstafton i Nordingrå, 1910, konstnär Helmer Osslund.


Ovan avses foto av verket ”Pojke på fjället”, konstnär Thage Nordholm.


Ovan ett foto av en träskultuptur ”Fjällsviks By, 1973, konstär Anders Åberg.


Ovan en länk till Linda Maria Thompsons film inom konstarbetet ”(In)visible powers: witnessing the ”tourist-waters”, 2021


Ovan konversation med Stefan Eurenius, författare till boken Nordingråberg, 2007.


Tänk på att det ofta är värt besväret att kolla upp upphovsrätten och reglera eventuell ersättning – platsbeskrivningen blir betydligt starkare med bilder.

Oavsett om det är fritt eller kräver tillstånd och eventuellt ersättning för att ha med ett foto eller avbildning så ska du alltid skriva vem kostnären/konstnärerna är, vad verket heter, och gärna länk till mer information om konstverket och/eller konstnären.

Läs mer om upphovsrätt kring konst här: www.bildupphovsratt.se.